Boete reglement

Boete reglement

Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht van individuele tuchtzaken en verenigingstuchtzaken. Op het overzicht individuele tuchtzaken staat per lid de aard van de
tuchtzaak en de administratiekosten die daar aan zijn verbonden. Deze administratiekosten worden direct ten laste gebracht in de rekening-courant van onze vereniging en de
vereniging belast deze door aan het betreffende lid.
Op het overzicht verenigingstuchtzaken staan tuchtzaken vermeld die niet aan een individueel lid kunnen worden toegewezen. Het bestuur beslist per geval of deze zaken moeten worden doorbelast of niet.

Enkele voorbeelden van boetes zijn:

  1. Individuele: Gele en rode kaarten;
  2. Vereniging: het niet opkomen als team bij wedstrijden, het staken van de wedstrijd, het niet (tijdig) inleveren van verweerschriften of niet speelgerechtigde spelers/trainers op een wedstrijd formulier.

De hoogte van de boete of administratiekosten is afhankelijk van de ernst van de overtreding en wordt door de KNVB vastgesteld. Als uitgangspunt geldt vanaf heden te allen tijde: de overtreder betaalt!

Een door de KNVB opgelegde boete aan een speler, trainer en/of leider dient door deze zelf te worden voldaan;

  • Leden die aan de vereniging een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van iedere boete die door de KNVB is opgelegd;
  • Is de boete opgelegd aan het team, dan zijn de betreffende spelers van dat team ieder voor een gelijk deel verantwoordelijk voor de betaling van die boete. Het betreft dan de spelers die op het wedstrijdformulier vermeld staan;
  • Leden zijn verplicht tijdig de door de vereniging doorbelaste KNVB-boetes te betalen, gebeurd dit niet! dan wordt de betreffende speler uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten van de vereniging;
  • De uitsluiting wordt opgeheven als de boete is voldaan;
  • De penningmeester is namens het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de boetereglement of een door het bestuur te benoemen plaatsvervanger;
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur

Gele kaart

Wanneer een speler die in de A-categorie speelt een eerste gele kaart ontvangt dan volgt er een boete van de KNVB maar mag de betreffende speler door voetballen, speelt de speler in de B-categorie dan ontvangt hij/zij na de eerste gele kaart een tijdstraf van 10 minuten waarna men weer het veld in mag. Tijdstraffen die net voor de rust zijn gegeven tellen gewoon door in de tweede helft.
Wanneer de tijdstraf er nog niet op zit aan het einde van de wedstrijd dan wordt de resterende tijd kwijtgescholden. Bij keepers (B-categorie) die een gele kaart krijgen mag er een veldspeler op doel maar moet dan wel een ander shirt aan.
Voor spelers in juniorenteams geldt een tijdstraf van 5 minuten.

Bij een tweede gele kaart (dus rood) volgt wel verwijdering van het speelveld en wordt de rode kaart vermeld op het digitale wedstrijdformulier en volgt er dus een boete van de KNVB.

Rode kaart

Bij een rode kaart (verwijdering van het veld) is er per definitie sprake van ongewenst gedrag en dient er een
incidentenformulier ingevuld te worden. Op een rode kaart volgt automatisch minimaal 1 wedstrijd schorsing
vanuit VSV Vreeswijk (ongeacht de sanctie opgelegd vanuit de KNVB).

Beroepsprocedure

Indien een lid het niet eens is met de door de KNVB opgelegde boete kan hij/zij daar tegen in
beroep gaan (bijvoorbeeld rode kaart). Ook alle kosten die voortvloeien uit een
beroepsprocedure zullen aan het betreffende lid worden doorbelast.

Boete-reglement

Het boete-reglement wordt jaarlijks bij aanvang van het seizoen opnieuw vastgesteld.
De kosten van gele- en rode kaarten voor dit seizoen (2017 – 2018) zijn:

Reguliere competitie

  Senioren Jeugd
Registratie eerste t/m vierde, zesde en achtste waarschuwing € 15,10 € 6,90
Registratie vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing € 26,60 € 15,10
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd € 26,60 € 15,10
Strafoplegging na veldverwijdering € 26,60 € 15,10

 

Beker competitie

  Senioren Jeugd
Registratie eerste en derde waarschuwing  € 15,10 € 6,90
Registratie tweede, vierde en volgende waarschuwing  € 26,60 € 15,10
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd  € 26,60 € 15,10
Strafoplegging na veldverwijdering € 26,60 € 15,10

 

Heeft u hierover nog vragen, mail dan met tuchtzaken@vsvvreeswijk.nl