Definitief raadsbesluit

Op 28 april 2016 heeft de gemeenteraad van Nieuwegein ingestemd met het voorstel voor het gecombineerde project Rijnhuizen, Parkhout, Zandveld.
Dit betekent dat het licht op groen is gegaan voor:
1. verhuizing van de Mixed Hockey Club Nieuwegein (MHCN) van hockeycomplex Rijnhuizen naar het sportpark Parkhout/Zandveld,
2. ontwikkeling van woningbouw op Rijnhuizen-noord,
3. upgrade van het sportpark Parkhout/Zandveld en
4. woningbouw op een deel van het parkeerterrein Helmkruid, nabij tramhalte Wiersdijk.

Wethouder Hans Adriani zegt over dit besluit van de raad: “Met dit besluit kunnen we een goede toekomst bieden aan sporters én voorzien in een woningbehoefte die er in Nieuwegein is.” Wat er allemaal gaat gebeuren en wanneer ? Hieronder het antwoord op deze vragen:

1. Verhuizing van de Mixed Hockey Club Nieuwegein

De hockeyvereniging MHCN zal uiterlijk augustus 2024 verhuizen naar het sportpark Parkhout/Zandveld. Op het sportpark Parkhout/Zandveld kan de hockeyvereniging een nieuw modern complex realiseren met drie hockeyvelden en een nieuwe kleed- en clubaccommodatie. Verder komen er voldoende parkeervoorzieningen, met toe- en uitrit op Parkhout. Hoe de hockeyvelden en -accommodatie te zijner tijd gesitueerd worden, wordt in overleg met de andere gebruikers van sportpark Parkhout/Zandveld verder uitgewerkt. Dat is op dit moment dus zeker nog geen gelopen race.

2. Woningbouw op Rijnhuizen-noord (= voormalig hockeycomplex)

Na de verhuizing van het hockeycomplex in 2024 zal de beschikbaar gekomen locatie ontwikkeld worden voor woningbouw en met name voor de ontwikkeling van woningen ‘in het hogere segment’. Omdat de verhuizing van de hockeyvereniging nog enige tijd op zich laat wachten, zullen de uitwerkingsplannen voor deze woningbouw niet eerder worden opgesteld dan rond het jaar 2021.

3. Upgrade van het sportpark Parkhout/Zandveld

Het sportpark zal in twee stappen opgeknapt (upgraded) worden.
a. Er wordt begonnen met de aanleg van één extra kunstgrasveld en het verbeteren van de parkeervoorzieningen bij SV Geinoord. Daarna zullen VSV Vreeswijk en SV Geinoord gezamenlijk plannen gaan ontwikkelen voor een nieuwe gezamenlijke voetbalaccommodatie en het inrichten van de centrale parkeerplaats. Nog dit jaar (2016) wordt gestart met de voorbereiding voor de aanleg van het kunstgrasveld en de parkeervoorzieningen en er wordt naar gestreefd om ook dit jaar te beginnen met de uitvoering van een en ander.
b. Op het moment dat de MHCN verplaatst moet worden (2024) breekt het moment aan dat er op sportpark Parkhout/Zandveld ruimte moet worden gemaakt voor het hockeycomplex. Hiervoor worden één of twee extra kunstgrasvelden voor het voetbal aangelegd, door transformatie van één of twee natuurgrasvelden in één of twee kunstgrasvelden. Een kwestie van maatwerk en dat maakt het noodzakelijk om de aanleg van de velden in overleg met de voetbalverenigingen en de hockeyvereniging uit te werken. Met het maken van deze plannen zal rond 2021 worden aangevangen.

4. Woningbouw nabij de tramhalte Wiersdijk

De locatie parkeerterrein Helmkruid nabij tramhalte Wiersdijk wordt geschikt gemaakt voor kleinschalige ontwikkeling van woningen, in de zin van een appartementengebouw met een bouwhoogte van maximaal 5 bouwlagen. Het gaat om circa 40 appartementen die levensloopbestendig zijn en geschikt zijn voor zorginfrastructuur. Dit kunnen bijvoorbeeld woningen voor ouderen worden. De gemeente wil nog dit jaar (2016) starten met de uitwerking van de plannen voor deze woningbouw.

Wat betekent dit raadsbesluit voor de op dit moment nog zelfstandige voetbalverenigingen VSV Vreeswijk en SV Geinoord ?

De optimale benutting van de beschikbare ruimte van de locatie Parkhout/Zandveld maakt het onvermijdelijk dat de huidige voetbalclubs in de toekomst samen de beschikking krijgen over één centrale club-/kleedaccommodatie en een aantal kunstgras- en natuurgrasvelden dat toereikend is voor het totale aantal voetballers dat actief is op sportpark Parkhout/Zandveld. Dit dwingt de verenigingen tot vergaande samenwerking en naar alle waarschijnlijkheid in zo vergaande mate dat fusie van beide verenigingen niet langer een denkbare optie is, maar een keiharde voorwaarde voor overleven én in het belang van de voetbalsport in Nieuwegein en met name Nieuwegein-Zuid.

In een eerder stadium heeft SV Geinoord zich al uitgesproken vóór een fusie te zijn met onze vereniging. VSV Vreeswijk heeft zich hierover nog niet expliciet uitgesproken, maar zich beperkt tot een akkoord om de mogelijkheden tot samenwerking/fusie vanuit een positieve grondhouding te onderzoeken. In dat stadium verkeren wij nog steeds, al gebied de eerlijkheid hierbij op te merken dat de keuzeruimte wel steeds kleiner wordt.

 

Nieuwegein, 4 mei 2016.

Het bestuur van VSV Vreeswijk,
Paul Emmelot, voorzitter.
Ruud Kerstiens, secretaris.