Nader bericht van Bestuur over kunstgrasrisico's (update)

 

”Rubbergranulaat is geen drop; eet ’t dus niet op !”
Sporten op rubbergranulaat is veilig !

21-12-2016 - Onderstaande informatie is op 20 december 2016 door het RIVM gepubliceerd en via diverse kanalen openbaar gemaakt. Het bestuur van VSV Vreeswijk heeft met instemming kennisgenomen van de onderzoeksresultaten en hecht eraan deze informatie ongewijzigd onder de aandacht van haar leden te brengen via de website en de extra (Kerst) nieuwsbrief van de vereniging.

Uit recent uitgevoerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. Ook het hoofdveld van VSV Vreeswijk is zo’n veld.

In rubbergranulaat, ook wel rubberkorrels genoemd, zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar, aldus het RIVM.

Sporten op velden met rubbergranulaat
In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.

Geen verband met leukemie
In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Advies om norm aan te passen
Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Meer informatie
Heb je vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Stel ze op de recent door het RIVM geopende publieksinformatielijn: 0800-0480. Je kunt ook kijken op de webpagina bij vragen en antwoorden.