Boete reglement

HELP!..ik heb een boete ontvangen. Wat nu?

Elke boete, voortkomend uit het niet volledig naleven van de regels zoals opgelegd door de KNVB en in rekening gebracht aan de vereniging dóór de KNVB, zal worden verhaald op het betreffende team dan wel individu.

Met elke boete wordt dus bedoeld zowel boetes voortkomend uit overtredingen binnen het veld [lees: gele & rode kaarten, het spelen zonder spelerspas, etc] als voortkomend uit overtredingen buiten het veld [wegblijven zonder tijdige afmelding, het niet kunnen tonen van een geldige spelerspas, onjuiste invoer digitale wedstrijdformulier, etc]. 

Wij hopen en verwachten dat iedereen zijn / haar uiterste best zal doen er in alle opzichten een mooi seizoen van te maken en dat het aantal overtredingen en boetes tot een minimum beperkt zal blijven.

Het bestuur.

 

GELE EN RODE KAARTEN

Waarschuwing (gele kaart)

Spelers in de B-categorie (waaronder bijna alle jeugd bij onze vereniging) krijgen bij een waarschuwing (gele kaart) een tijdstraf in plaats van een boete.
De tijdstraf bij een eerste waarschuwing duurt 10 minuten (alles boven de O14) en bij de teams O14 is dat 5 minuten.
Tijdstraffen die net voor de rust zijn gegeven tellen gewoon door in de tweede helft. Wanneer de tijdstraf er nog niet op zit aan het einde van de wedstrijd dan wordt de resterende tijd kwijtgescholden.
Bij keepers (B-categorie) die een waarschuwing krijgen mag er een veldspeler op doel maar moet dan wel een ander shirt aan.

Reguliere competitie

Spelers in de A-categorie krijgen bij de eerste t/m vierde, zesde en achtste waarschuwing (gele kaart) een boete van €15.30 (bij jeugdspelers €7.00). Bij de vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing is de boete €27.00 (bij jeugdspelers €15.30), evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd.
Iedere vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing die een speler krijgt binnen één seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende wedstrijd. Datzelfde geldt bij twee waarschuwingen in één wedstrijd.

Beker competitie

Spelers in de A-categorie krijgen bij de eerste en derde waarschuwing (gele kaart) een boete van €15.30 (bij jeugdspelers €7.00). Bij de tweede, vierde en volgende waarschuwing is de boete €27.00 (bij jeugdspelers €15.30), evenals bij twee waarschuwingen in één wedstrijd. Iedere tweede, vierde en volgende waarschuwing die een speler krijgt binnen één beker seizoen betekent uitsluiting voor de eerstvolgende bekerwedstrijd. Datzelfde geldt bij twee waarschuwingen in één bekerwedstrijd.

Directe veldverwijdering (directe rode kaart)

Spelers die een directe rode kaart ontvangen, krijgen een boete van €27.00 (bij jeugdspelers €15.30). Na een directe rode kaart is een speler automatisch bij de eerstvolgende wedstrijd uitgesloten van deelname. Daarna bepaalt de KNVB-tuchtcommissie de uiteindelijke straf.
Wanneer je een directe rode kaart ontvangt dien je op dezelfde dag nog een rapportage te schrijven en deze te mailen naar tuchtzaken@vsvvreewijk.nl
De rapportage mag desgewenst aangevuld worden met rapportages van getuige(n) die het bewuste voorval hebben waargenomen.

 

 

 

BOETE REGLEMENT VSV VREESWIJK

Wekelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht van individuele tuchtzaken en verenigingstuchtzaken. Op het overzicht individuele tuchtzaken staat per lid de aard van de tuchtzaak en de administratiekosten die daar aan zijn verbonden. Deze administratiekosten worden direct ten laste gebracht in de rekening-courant van onze vereniging en de
vereniging belast deze door aan het betreffende lid.

Op het overzicht verenigingstuchtzaken staan tuchtzaken vermeld die niet aan een individueel lid kunnen worden toegewezen. Het bestuur beslist per geval of deze zaken moeten worden doorbelast of niet.

Enkele voorbeelden van boetes zijn:

  1. Individuele: Gele en rode kaarten;
  2. Vereniging: het niet opkomen als team bij wedstrijden, het staken van de wedstrijd, het niet (tijdig) inleveren van verweerschriften of niet speelgerechtigde spelers/trainers op een wedstrijd formulier.

De hoogte van de boete of administratiekosten is afhankelijk van de ernst van de overtreding en wordt door de KNVB vastgesteld. Als uitgangspunt geldt vanaf heden te allen tijde:
de overtreder betaalt!

Een door de KNVB opgelegde boete aan een speler, trainer en/of leider dient door deze zelf te worden voldaan;

  • Leden die aan de vereniging een machtiging voor het innen van de contributie hebben afgegeven, machtigen de vereniging tevens voor het innen van iedere boete die door de KNVB is opgelegd;
  • Is de boete opgelegd aan het team, dan zijn de betreffende spelers van dat team ieder voor een gelijk deel verantwoordelijk voor de betaling van die boete. Het betreft dan de spelers die op het wedstrijdformulier vermeld staan;
  • Leden zijn verplicht tijdig de door de vereniging doorbelaste KNVB-boetes te betalen, gebeurd dit niet! dan wordt de betreffende speler uitgesloten van verdere deelname aan de activiteiten van de vereniging;
  • De uitsluiting wordt opgeheven als de boete is voldaan;
  • De penningmeester is namens het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van de boetereglement of een door het bestuur te benoemen plaatsvervanger;
  • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur

Beroepsprocedure

Indien een lid het niet eens is met de door de KNVB opgelegde boete kan hij/zij daar tegen in
beroep gaan (bijvoorbeeld rode kaart). Ook alle kosten die voortvloeien uit een
beroepsprocedure zullen aan het betreffende lid worden doorbelast.

Boete-reglement

Het boete-reglement wordt jaarlijks bij aanvang van het seizoen opnieuw vastgesteld.
De kosten van gele- en rode kaarten voor dit seizoen (2018 – 2019) zijn:

Reguliere competitie

  Senioren Jeugd
Registratie eerste t/m vierde, zesde en achtste waarschuwing € 15,30 € 7,00
Registratie vijfde, zevende, negende en volgende waarschuwing € 27,00 € 15,30
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd € 27,00 € 15,30
Strafoplegging na veldverwijdering € 27,00 € 15,30

 

Beker competitie

  Senioren Jeugd
Registratie eerste en derde waarschuwing  € 15,30 € 7,00
Registratie tweede, vierde en volgende waarschuwing  € 27,00 € 15,30
Registratie twee waarschuwingen in één wedstrijd  € 27,00 € 15,30
Strafoplegging na veldverwijdering € 27,00 € 15,30

 

Heeft u hierover nog vragen, mail dan met tuchtzaken@vsvvreeswijk.nl